Trail to Shi Shi

The trail to Shi Shi Beach, Makah Indian Reservation, WA.
The trail to Shi Shi Beach, Makah Indian Reservation, WA.